Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Projekt
Diagnos intäksbasen
- diagnos och förslag till åtgärder för regional tillväxt.

EU-projekt
- innehåll och finansiering. Framgångsrika exempel.

Techtank
utveckling av en avancerad industriell miljö till ett klusterinitiativ.

AddendiGraph
- ett visualiserings- och analysprogram med syfte att tydliggöra drivkrafter och strukturer i branscher och klusterbildningar

Utvecklingscenter för film & upplevelser
- mötesplats för utveckling och innovation inom film, mediebranscherna och besöksnäringen

Företag inom fordonsindustrin i Sverige
- nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete

Life Science companies in Sweden
- biotechnology, pharmaceuticals and medical technology in Sweden in 2009, including a comparison with Denmark

Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling
- förstudie

Hållbar region på internationell arena
- utvärdering

Packbridge
- formering av ett klusterinitiativ för förpackningsindustrin

Maritime Arena
- förstudie nationellt klusterinitiativ

Media Evolution
- formering av ett klusterinitiativ för Nya Medier

Fordonsklustret i sydöstra Sverige
- underlag för analys- och strategiarbete

Mobile Heights, Lund
- formering av ett klusterinitiativ

MICT Southern Sweden
- ett virtuellt klusterprojekt

National and regional cluster profiles, Denmark
- companies in biotechnology, pharmaceuticals and medical technology in Denmark and Sweden

Mobile Heights Businiss Center
- accelerator för nya ICT-företag

TelecomCity
- projektstöd för ett telekomkluster

Cluster profiles SWEDEN 2007
- biotechnology, pharmaceuticals and medical technology

Klusterprofiler fordonsindustrin, hela Sverige
- underlag för analys- och strategiarbete

Blekinges intäktsbas
- en regional lärprocess

Fånga Vinden
- en klokbok för tillväxt

Göteborg BIO
- klusterprofil

Nationella och regionala klusterprofiler i Sverige 2004
- bioteknik och medicinsk teknik

Medicon Valley
- klusterprofil

Nytt kunskapscentrum
- etnografisk och kommersiell kunskap skapar dynamik.

Trådlösa Förbindelser
- ett regionalt innovationssystem

Vodafone Sweden AB
- forskningskoordinator

Stockholm/Uppsala BioRegion
- klusterprofil

Blekinge Forskningsstiftelse
- förstudie forskningsarena

Kista Science City
- klusteranalys

Klusterkunskap
- kunskapsinsatser och inspirationsseminarier


Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se