Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Maritime Arena

Syftet med Maritime Arena är att skapa en internationellt arena för utveckling av kunskap, kompetens, teknik och affärer inom maritim säkerhet, skydd och miljö.

Behovet är initierat av ökad sjötrafik i transporterad volym, antal passagerare och antal fartyg; ökade aktiviteter till havs som oljeutvinning, gasledningar, vindkraftparker; ökad hotbild genom terrorism och kriminalitet samt strängare regelverk för sjöfarts- och hamnskydd.

Olika initiativ startas runt om i Europa för att driva olika typer av intressefrågor. Det gäller såväl geografiska klusterinitiativ som branschinitiativ. De ges ofta god och långsiktig finansiering. Maritime säkerhet och skydd har en stor utvecklingspotential och Maritime Safety and Security Arena bör också ges stark och långsiktig finansiering.

En förstudie har gjorts åt Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola hur en aktör som verkar för att stärka kompetensen inom maritim säkerhet och skydd kan finansieras och organiseras. Addendi AB har deltagit som processledare och visat på fyra olika sätt att organisera verksamheten.

Arbetet har koordinerats av Tage Dolk.Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se